Phan Thiet Dog and Cat Care Station -Thank you very much 3C’s for supporting the Station for the Care and Sterilization Fee for the kids, VND 1,000,000 each month, from January to May, has received VND 5,000,000 in full. Sincerely thank you very much.

Trạm Cứu Dưỡng Chó Mèo Phan Thiết Cảm ơn rất Nhiều đến Hội 3C’s đã hổ trợ Cho Trạm khoản Phí Chăm sóc Điều trị và Triệt Sản cho các Con mỗi tháng1.000.000 từ tháng 1-tháng 5 đã nhận đủ TC 5.000.000 Chân Thành Cảm ơn rất Nhiều