Message from Deacon Nguyễn Đình Phục:

Hello sponsors,
This morning, I visited the family of the young boy with kidney damage to give the funds of 30 million VND from OBV-Houston group (20 million VND for house repair + 10 million VND for loan repayment). + Phuong Ton supported 4 million 200 VND to take care of the boy. I recorded their acknowledgement of receiving the funds with the sincere and deepest gratitude from the bottom of their hearts to their sponsors. Sincerely yours.

Kính chào thăm 3C’s,
Sáng nay, em vào gia đình cháu bị hư thận để trao số tiền hội OBV-Houston giúp 30 triệu (20 triệu sửa nhà + 10 triệu trả nợ). + anh chị Phượng Tôn ủng hộ thêm 4 triệu 200 để lo cho thằng bé. Em đã nhờ người quay lại tâm tình cảm ơn của họ. Kính gởi đến 3C’s.