Vu Ngo and the volunteers will travel to the Central of Vietnam to distribute rice, ramen, water, blankets and warm clothes to the people who have been afftected by the flooding in different areas.Thank you, Vu and your team for doing all the hard work. Please be careful and stay safe!

***Mon October 19th:

– received $50 from VC Tho Nguyen through 3Cs.

– received $300 from Christine Radiance To through 3Cs.

– received $500 from VC Cecilia Michell through 3Cs for this mission.

***Thu October 16th:

– received $200 from chị Kathy Pham through 3Cs non profit organization

– received $100 from Phượng Tôn through 3Cs for this mission.

***Wed October 14th:

– received $300 from Nick Tran, Tam Hoang and their kids: Chris, Nikki & Adrienne through 3Cs.

? Thay mặt nhóm Thiện Nguyện Kết Nối Sẻ Chia và Chương Trình Hướng Về Miền Trung Ruột Thịt .

Em Vu Ngo xin gởi lời cảm ơn đến các Anh Chị hiện đang sinh sống và làm việc tại Bang Houston Texas đã chung tay, giúp đỡ,hỗ trợ bà con vùng Bão Lũ Miền Trung hơn $ 4.000.

? Hiện tại em đã nhận tổng cộng = $4..000 tính đến ngày 23/10/2020.

? Hôm nay ngày 2/11/2020 em (Vu Ngo) tiếp tục nhận sự ủng hộ của các Anh Chị MTQ tại Bang Houston Texas = $1.050 (đợt2)❤️❤️❤️ TỔNG 2đợt $5.050 € 116.300.000₫ ❤️❤️❤️(Một Trăm Mười Sáu Triệu, Ba Trăm ngàn đồng)

? Không quên Cảm ơn Chị Khoa Yla Vinh đã kết nối. Chúc các Anh, Chị thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.

❤️ Thật cảm động và chân quý tấm lòng của các Anh, Chị luôn hướng về Quê Hương.?