Message from Kết Nối Sẻ Chia

🍀☘️🌱 ❤️ Thank you ❤️ 🌱☘️🍀

🍀 On behalf of the family of 2 children, Nguyen Thanh Luan & Nguyen Thanh Long. Thank you, Ms. Khoa Yla Vinh, Ms. Phuong Ngo for connecting with One Body Village – Houston Texas to facilitate Luan & Long’s tuition for the 1 year with the amount of 25,000,000 VND (two VND 5 million) to be able to continue studying at the university.
❤️ Nguyen Thanh Long is sponsored 10,000,000 VND
❤️ Nguyen Thanh Luan is sponsored 15,000,000 VND
🍀 Again, I wish two sisters (Yla & Phuong Ngo) and One Body Village – Houston Texas always healthy and successful in every field, to help more and more people. Best regards

🍀☘️🌱 ❤️ LỜI CẢM ƠN ❤️ 🌱☘️🍀

🍀 Thay mặt gia đình 2 em Nguyễn Thành Luân & Nguyễn Thành Long. Xin chân thành cảm ơn Chị Khoa Yla Vinh, Chị PHƯỢNG NGÔ đã kết nối với hội One Body Village – Houston Texas đã tạo điều kiện giúp đở cho 2em (Luân & Long) tiền học phí năm1 với số tiền 25.000.000₫ (hai mươi lăm triệu đồng) để có điều kiện tiếp tục học đại học.
❤️ Em Nguyễn Thành Long được tài trợ 10.000.000₫
❤️ Em Nguyễn Thành Luân được tài trợ 15.000.000₫
🍀 Một lần nữa xin chúc 2 Chị ( Yla & Phượng Ngô ) và Hội One Body Village – Houston Texas luôn dồi dào sức khoẻ và thành công trong mọi lĩnh vực, để ngày càng giúp được nhiều người hơn. Trân Trọng