SUMMARY OF THE SCHOLARSHIP AWARENESS PROGRAM July 12, 2020❤️ at Bình Thạnh Secondary School

♻️ Firstly, on behalf of the Networking and Sharing Volunteer Group and the underprivileged students of 3 schools (My Hiep Secondary School, Binh Thanh Secondary School and Cao Lanh High School) respectfully.
 • Thanks to 3Cs in Houston-Texas.
 • Group Ms. Huong Tuyet (Hoa Thuan Iron Shop-Q6).
 • Kim Yen Gymnastics Group – Q8.
 • Together with ACE volunteers and the benefactors, close or faraway, who have always been interested, join hands to bring small gifts to the children.
? TOTAL COLLECTION OF CASH & TANGIBLE GIFTS:
Total revenue in cash: 74,720,000 VND
(Seventy four million, seven hundred and twenty thousand VND)
 • 3Cs sponsored VND 45,520,000.
 • raised 29,200,000 VND. (see ds picture below)
TANGIBLE GIFTS:
 • Ms. Hoa Truong donsted 1,000 pens & 200 rulers.
 • Grandchildren of Mrs & Mr Du Ngoc & Nguyen Thanh Tu donated 500 notebooks.
 • Mr. Hien Lottery ticket (Duy Ngoc connected) donated over 280 boxes of milk.
? TOTAL EXPENSES:
 • 15 scholarships (see pictures, ds) = 33,000,000 VND
 • 12 bikes (1.2 million VND) (see pictures, ds) = 14,400,000 VND
 • Purchased of additional 2,150 notebooks = 6,020,000 VND
 • Purchased of additional 64 rulers = 91,000 VND
 • Purchased additional 320 pens = 290,000 VND
 • Purchased of pastries 270 cakes = 1,458,000 VND
 • Printing expenses (award certificates). = 1,040,000 VND
 • Printing expenses (main banner) = 800,000 VND
 • Purchased of gift wrapping paper = 380,000 VND
  ————————————————————————-
  ? Total expenses: = 57,479,000 VND
❤️ Total cash received – expenses: 74,720,000 VND – 57,479,000 VND = 17,241,000 VND
(Seventeen million, two hundred and forty one thousand VND)

*** The balance of this chapter will be added to the group fund to be used for subsequent group programs.

Once again, Vu Ngo would like to send his best wishes for health and success to the ACE, Groups, Associations and the benefactors.

❤️TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TRAO HỌC BỔNG NGÀY 12/7/2020❤️♻️ Trước tiên Em xin thay mặt Nhóm Thiện Nguyện Kết Nối Sẻ Chia và các em học sinh nghèo của 3 trường ( THCS Mỹ Hiệp, THCS Bình Thạnh và THPT Cao Lãnh2 ) trân trọng – Cảm ơn HỘI 3Cs tại Houston-Texas .- Nhóm Chị Hương Tuyết ( Cửa Hàng Sắt Hoà Thuận-Q6.- Nhóm Chị Kim Yến Thể Dục-Q8.- Cùng các ACE thiện nguyện viên và quý MTQ gần xa, đã luôn quan tâm, chung tay cùng nhau mang những phần quà nhỏ đến trao tận tay các em. ? TỔNG THU HIỆN KIM & HIỆN VẬT :? Tổng thu hiện kim : 74.720.000₫ (Bảy mươi bốn triệu, bảy trăm, hai mươi ngàn đồng)- Hội 3Cs tài trợ 45.520.000₫.- bài kêu gọi 29.200.000₫. ( xem hình ds bên dưới )? Hiện vật :- Chị Hoa Truong tặng 1.000 cây Viết & 200 cây thước kẻ.- Cháu của VC Dư Ngoc & Nguyễn Thanh Tú 500 cuốn tập.- Anh Hiền Vé Số ( Duy Ngoc kết nối ) tặng hơn 280 hộp sữa.? TỔNG CHI CHƯƠNG TRÌNH :- Tặng 15 suất h.bổng(xem hình, ds) = 33.000.000₫- Mua 12 xe đạp(1,2tr)(xem hình, ds) = 14.400.000₫- Mua thêm 2.150 cuốn tập = 6.020.000₫- Mua thêm 64 cây thước kẻ = 91.000₫- Mua thêm 320 cây viết = 290.000₫- Mua Bánh ngọt 270 cái đ.phát. = 1.458.000₫- Chi in (bảng trao). = 1.040.000₫- Chi in (băng rôn chính c.trình) = 800.000₫- Chi mua giấy gói quà = 380.000₫ ————————————————————————-? Tổng chi : = 57.479.000₫❤️ Tông Thu – Chi : 74.720.000₫ – 57.479.000₫ = 17.241.000₫( Mười bảy triệu, hai trăm, bốn mươi một ngàn đồng )*** Số tiền dư của chương này sẽ được nhập vào quỹ nhóm để sử dụng vào các chương trình tiếp theo sau này của nhóm.? Một lần nữa Vu Ngo trân trọng gởi lời chúc sức khỏe và thành công đến các ACE, các Nhóm, Hội và quý MTQ .