Today is fun, 3Cs members have lunch with 7 outstanding students whom 3Cs had sponsored last year and continue to sponsor this year.
It is touching to share the difficulties, desires and aspirations of the students in their studies and the future ahead of them.
3Cs would like to thank Vu Ngo, Vice principal Trung Liet for actively encouraging students in their studies.

Trưa nay thật vui, đại diện của 3Cs đi ăn trưa để gặp gỡ các em học sinh xuất sắc mà hội đã bảo trợ năm qua và tiếp tục bảo trợ năm nay.
Thật cảm động khi được các em chia xẽ những khó khăn, những ước muốn và nguyện vọng trong công việc học hành và tương lai trước mắt của các em.
3Cs gởi lời cám ơn đến Vũ Ngô, phó hiệu trửơng Trung Liệt đã tích cực động viên và khuyến khích các em trong việc học hành.